Ważne informacje (skrót)

Smaczne i zdrowe obiady

Termin płatności za obiady to 25 dzień każdego miesiąca za miesiąc następny. Za termin płatności uważamy dzień obciążenia rachunku Rodzica. Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły.

Osoby które, nie dokonują wpłaty za cały miesiąc, zobowiązane są do wyszczególnienia dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu. Ponadto, jeżeli był wcześniej zgłoszony obiad do odwołania, należy również umieścić taką informację na przelewie. Brak prawidłowego opisu może spowodować, że obiad będzie nieopłacony.
Przykład opisania przelewu: Jan Kowalski kl. 4d, nr umowy … , odpis 24 IX, bez 15,18 X.

Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone i powstanie niedopłata, to obowiązuje zasada, że nieopłacone są obiady w ostatnie dni danego okresu (miesiąca).
Odliczenia za odwołane obiady (odpisy) należy rozliczyć przy najbliższej płatności. Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. Rozliczenie tej należności następuje poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc.

Odwołania obiadów zgłaszamy e-mailem obiady@sp2gda.pl  danego dnia roboczego do godz. 9.00 na drugi dzień roboczy, czyli 2 dni robocze wcześniej.
Należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, nr umowy, datę nieobecności, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy.

W przypadku nie dokonywania wpłaty, odwołania i nadpłaty zostaną automatycznie rozpisane na obiady kolejnego miesiąca, chyba, że rodzic złoży rozwiązanie umowy na obiady w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Należność za odwołane obiady i saldo w miesiącu czerwcu i grudniu zostanie przelana na konto bankowe, z którego nastąpiła wpłata za obiady lub na konto bankowe wskazane przez rodzica.