Rozwiązanie umowy na obiady

Smaczne i zdrowe obiady

Rozwiązanie umowy na obiady składamy do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Brak rozwiązania umowy przez rodzica spowoduje rozpisanie obiadów na następny miesiąc, w przypadku dodatniego salda wynikającego z nadpłaty lub odwołań.
Prosimy o zachowanie przez rodzica kopii rozwiązania umowy potwierdzonej przez sekretariat szkoły.

Pobierz rozwiązanie umowy na obiady

Rozwiązanie umowy na obiady prosimy wypełnić drukowanymi literami i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument.